Sareri Jeyran

00 : 00
00 : 00
  1. Im Pari Ser

  2. Mi Or Gimanas

  3. Anoushig Yar

  4. Siroum Eyir

  5. Im Srdi Yeraz

  6. Sirem Kez

  7. Sareri Jeyran

  8. Mayr Im Anoush

  9. Kidnem Yes Nran

  10. Sers Mi Mari